Úvod

Výzva na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

(BIN SGS02)

 

"Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej inkluzívnej Európe" 

"Working together for a greencompetitive and inclusive Europe"

 

Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v  oblasti zelenej inteligentnej výroby

 

Doba implementácie projektu: September 2022 - Apríl 2024

 

 

O projekte

Projekt je zameraný:
- na vytvorenie novej spolupráce v oblasti vzdelávania využitia zelených technológií v praxi
- zoznámenie sa s témami: aditívna výroba, reverzné inžinierstvo, virtuálna realita
- lepšieho uplatnenia absolventov vysokých a stredných škôl na trhu práce
- na zvyšovanie odborných a praktických skúseností študentov a absolventov
- vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností medzi participujúcimi inštitúciami
- je určený pre študentov na rôznych stupňoch vzdelania - stredoškolské, bakalárske, inžinierske, doktorandské štúdium
- zameriava sa na vytvorenie nových študijných plánov, realizáciu odborných seminárov

 

Poďakovanie

 

Žilinská Univerzita - Strojnícka fakulta spolu s UiT Norges arktiske universitet i Narvik a Strednou priemyselnou školou v Dubnici nad Váhom vyjadrujú poďakovanie za možnosť realizácie projektu

The University of Žilina - Faculty of Engineering together with UiT Norges arktiske universitet i Narvik and the Secondary Industrial School in Dubnica nad Váhom express their thanks for the possibility of implementing the project

 

"Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby".

 

Celková výška projektového grantu: 199 647,95 €

Výška projektového grantu z NFM (v EUR): 169 700,76 €

Výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR (v EUR): 29 947,19 €

 

 

Cieľ projektu

 

Hlavným cieľom je vytvorenie vzdelávacej siete medzi Žilinskou univerzitou v Žiline, UiT The Arctic University of Norway a Strednou priemyselnou školou v Dubnici nad Váhom za účelom skvalitnenia vzdelávacích programov v oblasti priemyselného inžinierstva zahrnutím inovatívnych technológií (ako napr. aditívna výroba) do učebných osnov. Projekt zároveň posilní základné a doplnkové kompetencie partnerov v oblasti technológie aditívnej výroby a zvýši odbornosť v oblasti moderného vyučovania (flexibilné vzdelávanie, kombinované kurzy, virtuálna a reálna mobilita).

 

Nórske granty predstavujú príspevok

Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 - 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.
Prioritami tohto obdobia sú:
- 1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
- 2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
- 3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
- 4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
- 5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Nórske granty sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Odkazy na národné webové sídla

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

www.norwaygrants.sk

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku

www.eeagrants.sk