Centrum odborného vzdelávania

logo/logo_OV.jpg alt="logo OV" width="100" />  logo/logo_agentury.jpg alt="logo agent" height="50" /> logo/logo_EU.jpg alt="eu" width="100" />

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku:  Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, 018 41, získala v roku 2012 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom

 „CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“

 Prostredníctvom tejto webovej stránky Vám poskytujeme základné informácie o projekte a v priebehu celého projektu sa môžete na našej webovej stránke informovať, ako projekt pokračuje, aké výsledky sa dosiahnu, a ako bude prebiehať celý implementačný postup.

                                               ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 Názov projektu: „CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

ITMS kód Projektu: 26110130507

Celkové náklady na projekt: 204 788,60  EUR

Výška poskytnutého NFP:  194 549,17 EUR

Vlastné zdroje: 10239,43 EUR

Štatutár prijímateľa: Ing. Pavol Bagin

           spsdub@spsdub.sk

Projektový manažér, kontaktná osoba pre projekt:

         Ing. Alexander Hruboš

           hrubos@spsdub.sk

Manažér publicity:  Mgr. Miloš Bezák

            milosbezak@åtlas.sk

Finančný manažér:  Alenka Beňová

Administratívny pracovník:  Ing. Ladislav Matuška

Koordinátor odbornej aktivity 1.1: Ing. Alexander Hruboš

Koordinátor odbornej aktivity 2.1: Ing. Milan Podoba

 

Ciele projektu:

 Strategický cieľ projektu

Skvalitniť a prispôsobiť vzdelávanie žiakov potrebám trhu práce inováciou foriem a metód vzdelávania za súčasnej podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Strategický cieľ projektu zadefinoval priority, ktorých naplnenie prispeje k napĺňaniu potrieb trhu práce cez modernizáciu vyučovacieho procesu inovatívnymi formami a metódami vzdelávania za súčasného zvyšovania kompetencií pedagógov prostredníctvom školení. 

 

Väzba na príslušné ciele výzvy

1.      Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

2.      Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Naplniť prvý cieľ výzvy, projekt umožní prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov inováciou učebných textov a samotných metód vzdelávania.

Druhý cieľ výzvy bude naplnený prostredníctvom podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov školeniami smerom k ďalšiemu rozvoju ich kompetencií.

 

Špecifické ciele projektu

1.      Rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov inováciou učebných textov a metód vzdelávania

2.      Podporiť získanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom vzdelávania

 

Väzba na strategický cieľ projektu

Skvalitnenie vzdelávania žiakov je primárne naviazané na inováciu foriem a metód vzdelávania s cieľom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov, ktoré budú v konečnom dôsledku odpovedať súčasným potrebám trhu práce.

Rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov bude dosiahnutý ich vzdelávaním v rôznych oblastiach.

 

Cieľové skupiny:

Pedagogickí zamestnanci strednej školy

Žiaci strednej školy

 

Charakteristika cieľovej skupiny:

Cieľová skupina pedagogickí zamestnanci:

            Pedagogickí zamestnanci strednej školy: 10

 

Cieľová skupina žiaci:

Žiaci strednej školy: 340

Stručný opis projektu:

            Uplatnenie absolventov na trhu práce je v súčasnosti veľkým problémom. Zamestnávatelia vyžadujú, aby absolvent okrem teoretických znalostí disponoval aj množstvom praktických skúseností. U absolventov odborných škôl je táto požiadavka zamestnávateľov ešte aktuálnejšia. Školy sa preto snažia prispôsobovať svoju výučbu požiadavkám zamestnávateľov, to znamená, aby absolvent odbornej školy mal okrem teoretických znalostí aj určité praktické skúsenosti.

Cieľom projektu je realizovať aktivitu, ktorá bude viesť k inovácii vyučovania v rámci predmetov strojníctvo, priemyselná informatika, diagnostika a mechatronika a zároveň rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov za účelom zvýšenia uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Uvedená aktivita je naplánovaná na 24 mesiacov so zapojením interných pedagogických zamestnancov vyučujúcich 1. až 4. ročník SPŠ v Dubnici nad Váhom.

V rámci danej aktivity budú pedagógovia vytvárať a inovovať učebné texty, ktoré sa stanú základom modernizácie celého vyučovacieho procesu. Cieľom je inovovať učebné materiály vo vybraných predmetoch a prostredníctvom nich poskytnúť žiakom aktuálne informácie z danej oblasti.

Ďalšou aktivitou je tvorba  komplexných úloh pre žiakov, ktoré budú následne zosumarizované do pracovného zošita pre žiakov pre predmety, ktoré sú do projektu začlenené. Žiaci si tak budú môcť prostredníctvom pracovného zošita, v ktorom budú obsiahnuté komplexné úlohy predmetu strojníctvo precvičovať získané poznatky aj doma a pripravovať sa na vyučovanie.

Dôležitou aktivitou je aj tvorba  databázy otázok, ktorá bude primárne vytvorená za účelom testovania získaných vedomostí žiakov na vyučovacích hodinách.

Pre precvičenie a otestovanie preberanej látky sú vďaka názornejšej výučbe vhodným doplnkom výučby interaktívne  cvičenia, ktoré budú pedagógovia vytvárať.

Komplexným prvkom modernizácie bude vzdelávacia hra, ktorá bude navrhnutá pre pokrytie potrieb školy a jej žiakov. Hra bude naprogramovaná prostredníctvom zadania samotných pedagógov, čím bude zaručený proces jedinečnosti a využitia len podstatných prvkov a väzieb. Hra bude slúžiť pre posilnenie medzipredmetových väzieb, žiaci na naučia chápať učivo v širších súvislostiach a jednoduchým spôsobom sa budú vzdelávať i testovať. Anglická mutácia zaručí rozšírenie kompetencií žiakov i v cudzom jazyku.

Vzájomnou súčinnosťou uvedených aktivít, tj. tvorba a inovácia učebných textov a metód vzdelávania a nákupom potrebného zariadenia a vybavenia, budú žiaci schopní efektívnejšie nadobúdať teoretické vedomosti a kombinovať ich s praktickými skúsenosťami a zručnosťami. Oba tieto atribúty tak prispejú k rozvoju všeobecných kľúčových kompetencií žiakov, ktorých postavenie na trhu práce sa realizáciou uvedeného projektu výrazne zvýši.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31