Školský vzdelávací program

CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 26 75 M elektrotechnika vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných študijných odborov 26 elektrotechnika. Poslanie školy vyplýva aj zo Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom.

Hlavným cieľom školy je kvalitná príprava žiakov pre potreby praxe a ďalšie formy štúdia. Tento cieľ bude škola plniť upevňovaním odborného charakteru a vytváraním podmienok pre praktické činnosti a ich rozvoj. Uvedený cieľ je možné dosiahnuť uplatňovaním produktívnych vyučovacích metód, ktoré podporujú činnostnú formu výučby. Praktické činnosti podobné ako v praktickom živote patria medzi hlavné motivačné činitele, ktoré žiakom uľahčujú osvojovanie poznatkov, zručností a postojov. Musí to byť najmä kvalitná práca predmetových komisií a dôsledné zohľadňovanie požiadaviek pri príprave školských vzdelávacích programov, ktoré vyplývajú z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým podmienkam školy.

Kompletné informácie o školskom vzdelávacom programe nájdete v priloženom dokumente.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31