Informácie o prijímacích skúškach 2023/2024

Základné informácie

pre žiakov a rodičov žiakov deviateho
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom v školskom roku 2023/2024

Štvorročné štúdium

 1.  V školskom roku 2023/2024 otvárame v študijných odboroch nasledovné triedy:

2381 M strojárstvo – 1 trieda / 25 žiakov /

2387M mechatronika – 2 triedy / 50 žiakov /

2675 M elektrotechnika – 2 triedy / 52 žiakov /

3917 M03 technické a informatické služby v elektrotechnike – 1 trieda / 26 žiakov /

2. Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka elektronicky do 20.3.2023 cez Edupage*

3. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho plánu, ktorý nájdete na našej webovej stránke v časti O škole – Školský vzdelávací program.

4. Kritéria budú zverejnené do 30.11.2022 

5. Prijímacie skúšky budú 4. a 9. 5. 2023

 

Ďalšie informácie budeme aktualizovať

 

* obsah tlačiva bude upresnený

 

Škola neorganizuje prípravné kurzy a ani nedoučuje na prijímacie skúšky žiakov základných škôl.

Pri testoch na prijímacie skúšky je potrebné sa zamerať na:

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Test rešpektuje vzdelávacie štandardy deklarované v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia). Orientuje sa  na vedomosti a zručnosti žiakov z oblasti jazyka a literatúry, taktiež na overenie čitateľských kompetencií – prácu s informáciami, čítanie s porozumením, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých, nesúvislých, umeleckých i vecných textov a schopnosť argumentovať.

Charakteristika textov:  3 ukážky (súvislé a nesúvislé texty, autentické i upravené texty, umelecké a vecné texty, texty z rôznych médií) na primeranej úrovni náročnosti

Počet úloh: 30

Čas na vypracovanie: 60 minút

Celkový počet bodov: 100

Forma úloh: 23  uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo štyroch možností         

                      7  otvorených úloh s tvorbou odpovede

 

Matematika:

Test  vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ pre vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami, predmet matematika.

 

Test je zameraný na:

  1. Obsah rovinných útvarov.
  2. Pytagorova veta.
  3. Objem, povrch kocky, kvádra.
  4. Lineárna rovnica.
  5. Lineárna nerovnica.
  6. Slovná úloha vedúca k riešeniu lineárnej rovnice.
  7. Vyjadrenie neznámej zo vzorca.
  8. Percentá.
  9. Podobnosť trojuholníkov, mierka mapy.
  10. Úprava číselného výrazu.

 

Počet úloh: 10 testových otázok s krátkou odpoveďou, každá za 10 bodov

Čas na vypracovanie: 60 minút

Celkový počet bodov: 100

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31