Všeobecné pokyny o platbe za stravu v ŠJ

Oznámenie

Oznamujeme rodičom stravníkov, že stravné sa platí prostredníctvom:

-              internet bankingu,

-              zrážkou aktuálnej sumy z Vášho účtu vo Vašom peňažnom ústave,

-              cez bankomat,

-              poštovou poukážkou na pošte,

-              vložením aktuálnej sumy na náš účet

Číslo nášho účtu v Štátnej pokladnici                             7000505916/8180 

IBAN: SK3181800000007000505916

Podmienky:

-     od 15. do 20. dňa v mesiaci zaslať na účet školskej jedálne aktuálnu sumu,

ktorú vždy písomný oznamom zverejníme v priestoroch ŠJ a na webovej stránke  SPŠ    Dubnica n/V. v termíne do 15-teho dňa v mesiaci na mesiac nasledujúci a na ozname sú uvedené dni a čas kedy stravné lístky vydávame a ten termín je záväzný

-     s uvedenou aktuálnou sumou je potrebné uviesť i variabilný symbol  stravníka, t.j. číslo stravníka, ktoré sa nový stravník dozvie v kancelárii vedúcej ŠJ, ostatným ostáva to, ktoré už majú pridelené,

-    špecifický symbol stravníka, t.j. príslušný mesiac, na ktorý stravu platíte,

-     uviesť meno stravníka (nie rodiča),

-     druhú platbu v školskom roku 2014/2015 treba uhradiť najneskôr

      do 20. septembra 2014 (platba na október),

-     poslednú platbu v školskom roku 2014/2015 treba uhradiť najneskôr

      do 20. mája 2015,

      -     prípadný preplatok za stravu v školskom roku 2014/2015 bude na základe osobného

            vyžiadania zaslaný na účet rodiča v mesiaci júl 2015, ale je zaužívané, že bude prevedený

do ďalšieho školského roku.

V prípade úhrady stravy po 20-tom kalendárnom dni v mesiaci, je potrebné pri výbere

stravných lístkov priniesť potvrdenie o zaplatení !!!

Stravný lístok je cenina, pri jeho strate nežiadajte náhradný !!!

Stravník je povinný vždy pred začiatkom nového mesiaca prevziať si lístky na mesiac nasledujúci a potvrdiť to svojím podpisom v zozname stravníkov.

Nikto nie je prihlásený automaticky !!!

Stravník je každý nový mesiac prihlásený na stravu až od nasledujúceho dňa po dni,

kedy svojím podpisom potvrdil prevzatie stravných lístkov na príslušný mesiac !!!

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov sa prevádza najneskôr 1 deň vopred do 14:30 hod.

Pri odhlasovaní viac dní naraz, treba lístky vhodiť spojené – zopnuté spolu !!!

Za každý odhlásený obed stravník odovzdá aj stravný lístok vhodením do schránky

v jedálni. Na zadnú stranu treba napísať variabilný symbol a priezvisko stravníka.

To platí aj pri odhlasovaní sa telefonicky. Stravník musí dodatočne odovzdať takto odhlásené stravné lístky. Ak ich neodovzdá, na nasledujúci mesiac dostane počet stravných lístkov

znížený o tie neodovzdané.

Mimoškolské aktivity stravníkov v čase vyučovania (riaditeľské voľno, skrátené vyučovanie, plavecký výcvik, OČAP, exkurzia, výlet, divadelné predstavenie, prax, štrajk a pod.) si musí každý stravník odhlásiť sám  !!!               

Odhlasovanie stravy cez webovú stránku nie je možné!

                  15 – 18-19 rokov  

                         11 – 14 rokov

1,44 € = cena obeda  x počet prac.(vyuč.) dní v nasledujúcom mesiaci, na ktorý treba zaplatiť 

1,34 € = cena obeda  xpočet prac.(vyuč.) dní v nasledujúcom mesiaci, na ktorý treba zaplatiť 

   

(SPŠ Dubnica n/Váhom č.t.: 042/4422243 – kl. 34 ŠJ)  


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31