Školské štipendium

Štipendiá v školskom roku 2013/2014

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Podľa tohto zákona sa štipendiá poskytujú na základe nasledovných podmienok:

  1. Žiak musí byť študentom denného štúdia strednej školy.
  2. Žiak musí byť spoločne posudzovaný s osobami, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č 599/2003 a zákona č. 5/2004 a predloží o tom doklad.
  3. Žiak alebo jeho zákonný zástupca musí predložiť žiadosť v písomnej forme na predpísanom tlačive.
  4. Žiak alebo jeho zákonný zástupca musí zároveň so žiadosťou predložiť aj písomný záväzok o vrátení finančných prostriedkov v prípade nepravdivých údajov alebo zmeny skutočnosti.

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v novom školskom roku to bude:

a) pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane vo výške 50 % výšky životného minima, teda 45,21 €

b) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima, teda 31,65 €

c) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima, teda 22,61 €

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1.júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2012/2013 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

194,58 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

135,74 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

88,82 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

 

Žiadosť žiaka o štipendium.

Podľa školského zákona § 149 ods. (3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje. Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľa školy.

Na druhej strane doteraz používaného tlačiva žiadosti o štipendium je splnená aj požiadavka § 149 ods.(7) v ktorom sú uvedené podmienky poskytnutia štipendia.

Pre vypĺňanie tlačív nenastali žiadne zmeny.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30