Technické a informatické služby 3917 M

Odbor je vhodný najmä pre dievčatá (ale aj pre chlapcov) so záujmom o:      

- prácu s výpočtovou a kancelárskou technikou

- štúdium cudzích jazykov

- písanie na písacom stroji a počítačí

- ekonomiku a sociálno-právnu problematiku

- obchodnú korešpondenciu

- základy elektrotechniky

- účtovníctvo a manažérstvo

- základy strojárstva a pod.      

                                   

Žiaci pokračujú v štúdiu cudzích jazykov zo základnej školy. Druhý jazyk si môžu zvoliť z ANG, NEJ, RUJ  alebo ŠPJ. Podstatnú časť výučby tvorí laboratórna a praktická výučba, v rámci ktorej si žiaci samostatne overujú teoretické poznatky a získavajú zručnosti potrebné pre prácu s príslušnou technikou.

Popri základných všeobecnovzdelávacích predmetoch navštevujú žiaci podľa vlastného výberu i etickú alebo náboženskú výchovu.

Pri prijatí na štúdium sa zohľadňujú výsledky Monitoru,  prospech na ZŠ, olympiády z MAT, SJL a cudzích jazykov. Kritériá pre prijatie bez skúšok budú známe podľa platnej vyhlášky.

Takmer všetci absolventi sa dobre uplatnia v praxi, majú možnosť pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole alebo môžu pracovať ako súkromní podnikatelia v príslušnom odbore.

Dokumenty na stiahnutie