Strojárstvo 2381 M

Odbor je vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent má bohaté vedomosti z oblasti strojárskej konštrukcie, grafických systémov, strojárskej technológie a programovania CNC strojov, ktoré sú nosnými predmetmi odboru. Má vedomosti a zručnosti z kontroly a merania v strojárstve s využitím nielen klasických metód merania ale aj moderných 3D meracích systémov.  Základné praktické zručnosti získa pri práci v dielni na obrábacích strojoch. Absolvent získa  vedomosti a skúsenosti v práci s výpočtovou technikou. Základné spôsobilosti získa na hodinách informatiky, kde sa naučí pracovať s počítačom, internetom, základnými aplikáciami ( textový editor - WORD ,  tabuľkový editor – EXCEL ). Spôsobilosti v oblasti informačných technológií rozvíja v odborných predmetoch hlavne so zameraním na využitie CA technológií. V rámci systému CAD sa žiaci  naučia  vytvárať výkresovú dokumentáciu v programe AutoCAD, ktorý je zameraný na 2D kreslenie. Súčasne  sa učia vytvárať priestorové modely a následne výkresovú dokumentáciu v programoch SolidEdge a ProEngineer. V rámci systému CAM absolvent získa základné vedomosti v oblasti programovania CNC strojov a zariadení s využitím programu  S2000WOP, F2000WOP, SINUTRAIN a NX CAM. Žiak má základné vedomosti z oblasti elektrotechniky, ekonomiky a práva.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti technickej prípravy výroby ako konštruktéri, technológovia,
 v oblasti kontroly výroby a  programovania CNC strojov. Môžu pokračovať  v štúdiu na univerzitách predovšetkým s technickým zameraním.

Žiaci si môžu vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom učebným plánom. Kombináciou voliteľných predmetov sa môže vytvoriť vhodný odborný blok v súlade s regionálnymi požiadavkami trhu práce.

Dokumenty na stiahnutie