Využívajte elektronické služby v EduPage

Elektronizácia fungovania školy pokračuje. Uvoľňovanie žiaka sa dá riešiť aj elektronicky - pokyny. Výhodou je, že po schválení triednym učiteľom alebo riaditeľom školy sa ospravedlnenka automaticky vygeneruje.

Potvrdenie o návšteve školy sa už na sekretariáte nevydáva - viete si ho vygenerovať sami - postup.

Pre uplatnenie daňového bonusu:

Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 12. 2019, sa týkajú nasledovných ustanovení:

§ 32 ods. 10

  • daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, okrem daňovníka, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus v plnej sume, na ktorú mal daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie nárok, nebude musieť k daňovému priznaniu s účinnosťou od 1. 12. 2019 predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiomna škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (deti študujúce na školách v zahraničí).

§ 37 ods. 3

  • zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho zamestnávateľa, nebude musieť predkladať potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Ide len o tých zamestnávateľov, ktorí v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. budú mať poskytnutý prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, a centrálneho registra študentov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31